Nowości

Regulamin autoryzowanego montażu drzwi PORTA

  • 21-03-2019
Ilustracja do informacji: Regulamin autoryzowanego montażu drzwi PORTA
 
 
 
 
 
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Programu jest firma Porta KMI Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Bolszewie przy ulicy Szkolnej 54, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy GdańskPółnoc w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS KRS:0000435006, kapitał zakładowy: 110.100.000,00 zł w całości wpłacony, NIP 5850006204 .
2. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Program trwa: od 1 stycznia 2012 r. do dnia odwołania.
4. Niniejszy Program prowadzony jest pod nazwą „5LAT gwarancji"*
5. Program „5LAT gwarancji"* skierowany jest do Klientów, którzy zakupią produkty marki PORTA DRZWI w czasie trwania Programu, określonym w pkt. I 3. Uwaga: Drzwi zewnętrzne drewniane z linii ECO Technology oraz Gdynia i Wrocław objęte są gwarancją 3 letnią, tj. 2 lata (24 miesiące) + dodatkowe 12 miesięcy na konstrukcję skrzydła, udzielane są pod warunkiem skorzystania z usług Autoryzowanych Grup Montażowych (posiadających aktualną autoryzację),
II. Warunki dobrowolnego uczestnictwa w Programie„5LAT gwarancji"*
1. Poprzez produkty marki PORTA DRZWI, objęte Programem rozumieć należy tylko i wyłącznie skrzydła i ościeżnice, których producentem jest Organizator Programu.
2. Organizator Programu udziela wydłużonej gwarancji 3 lata na wszystkie produkty marki PORTA DRZWI oraz dodatkowo kolejnych 2 lat gwarancji pod warunkiem skorzystania z usług Autoryzowanych Grup Montażowych* — aktualna lista dostępna pod adresem: www.porta.com.pl/autoryzowane-grupy-montazowe,p5/agm.html
3. Podstawowym dowodem dobrowolnego wzięcia udziału w Programie jest dokument zakupu produktów (paragon, faktura) wystawiony w okresie trwania Programu wraz kartą gwarancyjną produktu — obejmuje wówczas 3 lata gwarancji.*
4. Pieczęć Autoryzowanej Grupy Montażowej w karcie gwarancyjnej produktu poświadczona stosownym dokumentem płatności za usługę, o którym mowa w pkt. II 3, zapewnia kolejne 2 lata gwarancji — w sumie 5 lat!* (zgodnie z postanowieniami rozdziału pkt. III 2 niniejszego regulaminu.
5. Wszelkich wyjaśnień o zasadach i okresie trwania Programu udziela Organizator. W celu uzyskania wyjaśnień, należy zwrócić się do działu reklamacji, określonym w pkt. III 4.
III. Szczegółowe warunki gwarancji
1. Z zastrzeżeniem pkt. III 12 Porta KMI Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa — Organizator Programu jako Gwarant udziela gwarancji na swoje produkty na terenie RP pod warunkiem, że zostaną one zamontowane zgodnie z zamieszczoną w karcie gwarancyjnej instrukcją montażu oraz będą użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. W wykonywaniu obowiązków gwarancyjnych pośredniczą na podstawie umów dealerskich przedstawiciele fabryki — Dealerzy Porta KMI Poland, aktualna lista dostępna pod adresem: http://www.porta.com.pl/punkty-dealerskie,p5/pd.html
2. Okres gwarancji na produkty firmy Porta KMI Poland w okresie trwania Programu wynosi 3 lata (36 miesięcy) + dodatkowe 2 lata gwarancji (24 miesiące)* na konstrukcję skrzydła, udzielane są pod warunkiem skorzystania z usług Autoryzowanych Grup Montażowych (posiadających aktualną autoryzację), a fakt ten zostanie potwierdzony przystawieniem odpowiedniej pieczęci w karcie gwarancyjnej wraz z adnotacją o miejscu montażu. Uwaga: Wydłużona gwarancja (24 miesiące)* zostaje doliczona z dniem montażu, który nastąpił nie później niż w ciągu 3 miesięcy, licząc od daty zakupu.
3. Okres gwarancji 36 miesiące* liczony jest od daty sprzedaży uwidocznionej na dowodzie zakupu (faktura, paragon).
4. Warunkiem świadczenia usług gwarancyjnych jest przedłożenie przez Kupującego w punkcie sprzedaży karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu i faktury za montaż (dotyczy wydłużonej 24-mce gwarancji)*. Karta gwarancyjna załączona jest do produktu. Obowiązkiem Kupującego jest odebranie karty gwarancyjnej od Sprzedawcy lub Autoryzowanego Montażysty. Wszelkie adnotacje i zapisy w karcie gwarancyjnej mogą być dokonywane wyłącznie przez Gwaranta, upoważniony do tego punkt sprzedaży lub Autoryzowanego Montażystę. Dział reklamacji znajduje się w siedzibie Porta KMI Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 84-239 Bolszewo, ul. Szkolna 54, tel.: 58 677 81 00
5. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji w możliwie najkrótszym terminie.
6. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy oględzin, wymiany lub naprawy nie dokonano z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
7. Jeżeli charakter wad nie wymaga ich usuwania w warunkach fabrycznych, naprawę gwarancyjną wykonuje się u Kupującego.
8. W okresie gwarancji (patrz pkt. 2 i 3) producent zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wadliwego wyrobu.
9. Oceny charakteru wady i sposobu załatwienia reklamacji dokonuje przedstawiciel Sprzedającego lub Gwaranta.
10. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej widocznej usterki jakości jest zgłoszenie jej przed montażem z jednoczesnym odstąpieniem od czynności montażowych. Zainstalowanie akcesoriów traktowane jest jako rozpoczęcie montażu wyrobu..
11. Gwarancja wygasa w przypadku: - dokonania jakichkolwiek przeróbek w skrzydle lub ościeżnicy, - naruszenia konstrukcji wyrobu, - zdjęcia tabliczki znamionowej z wyrobów certyfikowanych, - zniszczenia lub zagubienia karty gwarancyjnej, - dokonania wpisu w karcie gwarancyjnej przez osobę nieupoważnioną.
12. Gwarancją nie są objęte: - mechaniczne uszkodzenia oraz wady zewnętrzne powstałe na skutek nieprzestrzegania prawidłowych zasad w trakcie transportu, składowania i przechowywania wyrobów, - przebarwienia i odkształcenia, uszkodzenia elementów i podzespołów powstałe na skutek pęcznienia materiału, spowodowanych nadmierną wilgotnością powietrza w pomieszczeniach (drzwi powinny być osadzone po wykonaniu tzw. prac mokrych np.: po położeniu tynków, posadzek, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych), - przebarwienia, sęki, zawoje włókien, różnice kolorystyczne oraz wyciągnięcia struktury drewna, wynikające z niepowtarzalnej specyfiki naturalnych oklein, - wady powstałe na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia wyrobu na czas robót budowlanych (np.: zabrudzenia zaprawą, tynkiem lub pianką; czyszczenia gruboziarnistymi środkami czyszczącymi lub agresywnymi środkami chemicznymi), - producent nie odpowiada za uszkodzenia powłoki lakierniczej i laminowanej powstałe w wyniku oklejenia wyrobu taśmami samoprzylepnymi, - wady powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub niedbałości Kupującego, - montaż wyrobu, - wadliwe działanie wyrobu będące skutkiem zdarzeń losowych, niezależnych od producenta i warunków eksploatacji (powódź, pożar, włamanie itp.), - naturalne zużycia eksploatacyjne wyrobu, - braki ilościowe elementów i akcesoriów widocznych przy odbiorze, - powierzchnie malowane proszkowo w wykonaniu podkładowym, - powierzchnie lakierowane proszkowo w wykonaniu ostatecznym, gdy zostały one przemalowane samodzielnie przez Kupującego, - reklamacjami nie są objęte czynności związane: z pielęgnacją, konserwacją wyrobu oraz regulacjami akcesoriów.
13. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją